میلگرد ١٢-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد ١٦-A٣ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٢٠٠       میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ میزان عرضه ١١٠٠ قيمت ١٦,٣٣٨         
       Djstoxx 50     قیمت     ٣,٢٢١     ريال     تغییرات     (١٠)     ۞          FTSE 100     قیمت     ٦,٧٩٢     ريال     تغییرات     (١٢)     ۞          Nikkei     قیمت     ١٥,٩٣٠     ريال     تغییرات     ٣٥     ۞          Dow Jones     قیمت     ١٧,١٣١     ريال     تغییرات     ١٠٠     ۞          S&P 500     قیمت     ١,٩٩٨     ريال     تغییرات     ١٤     ۞       
  • تالار معاملات بورس كالا
  • نماي بازار قراردادهاي آتي
  • Spot - Market Watch
  • اخبار
  • تحليل ها
  • حواله هاي پتروشيمي
آرشيو
  • آمار عرضه
  • آمار معاملات
  • قراردادهاي آتي
آرشيو
نوع کالا شکل کالا تولید کننده قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ فولاد کرمان ١٦,٣٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٩/١٢/١٣٩١
میلگرد ١٦-A٣ فولاد کرمان ١٦,٢٠٠ ١٧/١٢/١٣٩١
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ فولاد نطنز ١٦,٣٣٨ ٠٥/١٢/١٣٩١
نظر سنجی روند آتی  
انرژي آرشيو
عنوان واحد قیمت تغییرات
 
 
 
 
 
 
 
فلزات رنگين آرشيو
عنوان واحد قیمت تغییرات
هر اونس طلا دلار آمريكا/انس ١,٢٣٦ ٠
هر اونس نقره دلار آمريكا/انس ١٩ ١
آلومينيوم دلار آمريكا/تن ٢,٠٩٠ (٢٥)
مس دلار آمريكا/تن ٦,٨٩٥ ٤٥
نيكل دلار آمريكا/تن ١٧,٩٠٥ (٣٥٠)
قلع دلار آمريكا/تن ٢١,٠٥٠ (١٠٠)
روي دلار آمريكا/تن ٢,٢٤٦ (٩)
© 2010 KhoshehChin Brokerage Co. All Rights Reserved.
Powered by : RayanHamAfza.com